• Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945480027
  • Email:
   huong091983@gmail.com
 • Trương Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ-Tổ phó
  • Điện thoại:
   0975787165
  • Email:
   hongphanhoang89@gmail.com
 • Trần Thanh Phiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0908466384
  • Email:
   phietthanh1982@gmail.com
 • Nguyễn Bích Xoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0819814530
  • Email:
   nbxoan984@gmail.com
 • Tiêu Hồng Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975932237
  • Email:
   hongdieu.ph@gmail.com
 • Lê Chúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0827677773
  • Email:
   lclinh40@gmail.com
 • Phạm Chí Nguyễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0817845734
  • Email:
   phamchinguyen5734@gmail.com
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395346148
  • Email:
   tranhangnb91@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội